OpenTennis
PolskaPolska
Yevhenii Herasymchuk

Yevhenii Herasymchuk

Kraków
WIEK 24

3.0

Styl
leworęczny, oburęczny backhand
Gram od
2016